Emissiehandelssysteem EU-ETS (2013 – 2020)

Bedrijven die in aanmerking komen voor het emissiehandelssysteem zijn geselecteerd op basis van categorieën zoals die zijn genoemd in de Europese richtlijn (2003/87/EC ). Over het algemeen zijn dit de grotere industriële ondernemingen. Op Europees niveau zijn wetten en regels vastgesteld voor emissiehandel, die ook in Nederland van kracht zijn. De Nederlandse Emissieautoriteit (verder: NEa) ziet er op toe dat betrokken partijen deze wetten en regels naleven.

Alvorens een bedrijf kan participeren in het emissiehandelssysteem, dient het eerst aan een aantal verplichtingen te voldoen. Zo is het noodzakelijk dat het bedrijf een emissievergunning heeft en dat emissierechten zijn toegewezen. De NEa geeft deze rechten uit, maar niet eerder dan het moment dat een bedrijf beschikt over een goedgekeurd monitoringsplan. De CO2 emissie van het bedrijf worden volgens dit plan gemeten en gerapporteerd. Daadwerkelijke emissies kunnen dan worden afgedekt met de verkregen emissierechten. Binnen het emissiehandelssysteem zijn de verkregen rechten ook verhandelbaar. Dit stelt een bedrijf in staat om, in geval van een tekort aan emissierechten, een afweging te maken tussen het maken van kosten voor het realiseren van emissiereductie, dan wel de kosten te nemen die gemoeid zijn met het aankopen van emissierechten. In het geval dat aan een bedrijf meer emissierechten zijn toegewezen dan daadwerkelijk worden verbruikt, kan het bedrijf besluiten deze emissies te verkopen. De marktprijs voor emissierechten wordt bepaald door vraag en aanbod. De overheid stuurt dit mechanisme aan door regulering van de uitgifte van emissierechten.

 

Geverifieerd emissieverslag

Het systeem van emissiehandel valt of staat met een goede boekhouding van de emissies zoals die hebben plaatsgevonden, evenals de emissierechten die hiervoor zijn uitgegeven. De NEa baseert zich hierbij op een emissieverslag dat is geverifieerd door een onafhankelijke deskundige; de verificateur. Na indiening van het geverifieerde emissiejaarverslag volgt de verrekening en wordt duidelijk of een bedrijf emissierechten over heeft en dus kan verkopen dan wel emissierechten moet bijkopen.

 

Energie Consult is erkende verificatie-instelling (RvA  V 103)

De rol van de verificateur in de emissiehandel is cruciaal, omdat deze een brugfunctie vormt tussen het monitoringsplan en de praktijk van meten en registreren. Energie Consult heeft onderkend dat het in het belang van uw bedrijf is, om de verificatie te laten uit voeren door verificateurs met een achtergrond die het hen mogelijk maakt om die brugfunctie te vervullen. De verificateurs van Energie Consult beschikken dan ook allen over jarenlange ervaring in emissiemetingen. Zij hebben een (meet-)technische achtergrond en beschikken over inhoudelijke kennis van verbrandings- en procesinstallaties. Daarnaast zijn zij ervaren auditeurs, die u kunnen helpen de administratieve lasten tot een minimum te beperken en invulling te geven aan uitvoering van de verplichte interne audit.

De aanpak van Energie Consult staat garant voor een praktische interpretatie van de wettelijke eisen. De benadering kenmerkt zich door de wettelijke eisen te interpreteren vanuit een technische invalshoek. Uw bedrijf krijgt hiermee de zekerheid dat de verificatie van het emissiejaarverslag wordt uitgevoerd door deskundige verificateurs met een ter zake doende technische achtergrond. Zij gaan te werk met een praktische en pragmatische benadering waarbij het belang van uw onderneming in het oog wordt gehouden.

 

ECH is geaccrediteerd voor de volgende scopes EU-ETS: Zie website Raad voor Accreditatie www.rva.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Cor van Rhenen
e-mail: c.vanrhenen@energie-consult.nl
m: 06-51821941