Nieuwe Richtlijn Drukapparatuur

Nieuwe Richtlijn Drukapparatuur (PED): wat is er gewijzigd?
De Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG), kortweg PED, is vernieuwd. De nieuwe Richtlijn Drukapparatuur (2014/68/EU) is gepubliceerd op 27 juni 2014 en gaat gefaseerd van kracht worden. Hoewel er 37 nieuwe overwegingen zijn opgenomen en 31 nieuwe artikelen zijn toegevoegd, is de impact voor fabrikanten en installateurs van drukapparatuur in de regel beperkt. Er zijn nu zaken in de Richtlijn opgenomen die in het verleden al in de Blue Guide* uitgave 2000 stonden. Wel moet worden nagegaan welke wijzigingen consequenties hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.

In 2008 is in Europa het “New Legal Framework” (NLF) ingevoerd. Het doel van het NLF is volgens de Europese Commissie het op de markt brengen van apparatuur te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Daarom is na de introductie van het NLF besloten de EG Richtlijnen die zijn gebaseerd op de nieuwe aanpak (waaronder de Richtlijn Drukapparatuur) in overeenstemming te brengen met het NLF. Omdat veel wijzigingen zijn afgestemd op het NLF veranderen de volgende zaken niet.
1. Het toepassingsgebied van de Richtlijn drukapparatuur
2. De tabellen voor categoriebepaling
3. De essentiële veiligheidseisen

Marktdeelnemers
Ten aanzien van de risico-analyse is wel een andere eis gesteld. Er bestaat in de nieuwe Richtlijn de verplichting om niet alleen risico’s maar ook gevaren te analyseren. Als een risico-analyse echter uitgevoerd is volgens NEN-EN-ISO 12100:2010 en NEN-EN-ISO 14121-1:2007 (de voormalige EN 1050), dan is identificatie van gevaren al inbegrepen. Voor partijen die deze aanpak gevolgd hebben heeft deze verandering dus geen consequenties behalve de naamgeving van de analyse.IMG_1574

In de oude PED werden de verplichtingen van “de fabrikant” genoemd, maar er werd niet gedefinieerd wie nou precies als “de fabrikant” werd aangemerkt. Dit werd overigens wel toegelicht in de Blue Guide. In de nieuwe PED wordt de term “marktdeelnemer” geïntroduceerd.

Marktdeelnemers zijn:
– Een fabrikant
– Een gemachtigde van een fabrikant die buiten de Europese Unie is gevestigd
– Een importeur
– Een distributeur

Een wijziging is dat de modules (de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures) zijn veranderd. Voor de verschillende categorieën zijn onder de nieuwe Richtlijn de volgende (combinaties van) modules beschikbaar:
Categorie I Module A ( interne fabrikagecontrole)
Categorie II Modules A2 (interne fabrikagecontrole met toezicht op basis van onaangekondigd bezoek) D1, E1
Categorie III Modules B (ontwerptype) + D, B (ontwerptype) + F, B (productietype) + E, B (productietype) +C2, H
Categorie IV Modules B (productietype) + D, B (productietype) + F, G, H1

IMG_0017

Wat in de oude Richtlijn module A1 was, is in de nieuwe Richtlijn module A2.

Wat in de oude Richtlijn module B (EG typeonderzoek) was, is in de nieuwe Richtlijn Module B – productietype.

Wat in de oude Richtlijn module B1 (EG ontwerponderzoek) was, is in de nieuwe Richtlijn module B – ontwerptype

Wat in de oude Richtlijn module C1 was, is in de nieuwe Richtlijn module C2.

Indeling van drukapparatuur
Een tweede reden voor de wijziging is dat de Richtlijn Gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) wordt vervangen door Verordening EG 1272/2008 betreffende indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. In artikel 9 van de huidige PED wordt voor de indeling van een stof in groep 1 of 2 verwezen naar de richtlijn 67/548/EEG. Door het vervallen van de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen per 1 juni 2015 kan deze niet meer als basis dienen voor de groepsindeling. Daarom wordt hoofdstuk 3 artikel 13 “Indeling van drukapparatuur” van de Nieuwe Richtlijn Drukapparatuur per 1 juni al van kracht. De rest van de nieuwe Richtlijn wordt op 19 juli 2016 van kracht. Overigens is gebleken dat zeer weinig stoffen door de wijziging in een andere groep komen te vallen.

Een derde reden voor de wijziging is dat gebleken is dat per lidstaat grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen aangewezen instellingen (Notified Bodies). De verschillende lidstaten blijken geen eensluidende criteria te hebben gehanteerd bij de aanwijzing van instellingen. De nieuwe Richtlijn scherpt de eisen voor aanwijzing aan. De basis voor aanwijzing onder de nieuwe Richtlijn is accreditatie. Voor de Notified Bodies die door de Nederlandse overheid zijn aangewezen was accreditatie al de basis.

Samenvattend:
Fabrikanten en installateurs dienen het volgende na te gaan:
1. Worden bij de risico-analyse ook gevaren geanalyseerd?
2. Wordt de groepsindeling (groep 1 of 2) anders?
3. Welke (combinatie) van modules is van toepassing onder de nieuwe Richtlijn?
4. Welke verklaringen, documenten en procedures zullen aangepast moeten worden?

De invoering van de nieuwe PED kent geen overgangstermijn. Vanaf 19 juli 2016 is van de ene dag op de andere de nieuwe PED van toepassing. Het is aan te bevelen tijdig bovenstaande punten na te gaan. Fabrikanten en installateurs zullen er rekening mee moeten houden dat projecten onder de oude PED (97/23/EG) op 19-07-2016 afgerond moeten zijn.

T. Evertsen

Download hier het artikel