Keuring Groengasinstallaties

Bij de handel in duurzame energie wordt gewerkt met Garanties Van Oorsprong (GVO’s). Dat is bewijs voor energie met een duurzame oorsprong, afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit. Het betreft in de praktijk energie die is opgewekt door zon, wind, water, biogas, Groengas en HR-WKK. Behalve dat er in de handel gewerkt wordt met GVO’s, is deze ook de basis voor het verstrekken van overheidssubsidies, zoals SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie).

Groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Groengas is biogas dat, bijvoorbeeld na vergisting, wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Dit gebeurt door CO2 te onttrekken aan het biogas, zodat dit een hoger methaangehalte verkrijgt en als zodanig geschikt is om bijvoorbeeld te kunnen worden ingevoed in het regionale- of landelijke gastransportnet. Om te voorkomen dat bij het gebruik schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, wordt het gas voorafgaand aan de invoeding gereinigd. Om het gas ruikbaar te maken wordt er de kenmerkende geurstof THT aan toegevoegd. De eindgebruiker merkt het verschil in functionaliteit bij de gasapparatuur niet. Groengas kan aardgas vervangen in eigenlijk alle toepassingen waarvoor nu aardgas wordt gebruikt.

Een Groengascertificaat is het bewijs dat het gas op een duurzame manier uit bekende grondstoffen is geproduceerd in een bekende installatie op een bekende datum en dat dit gas dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Eén certificaat vertegenwoordigd een energiewaarde van 1 MWh Groengas, hetgeen vergelijkbaar is met een volume van ongeveer 100 Nm3 aardgas.

De uitgifte en registratie van Groengascertificaten valt in Nederland onder de verantwoordelijkheid van Vertogas. Vertogas is de organisatie die Groengasproductie in Nederland certificeert. Zij houdt nauwgezet bij hoeveel Groengas er wordt geproduceerd en door wie, en geeft daar certificaten voor uit. Ook houdt Vertogas bij hoeveel Groengas er wordt afgeboekt (gebruikt) en door wie. Op die manier draagt Vertogas zorg voor een transparante en correcte Groengasbalans en voorziet in een systeem waarmee de groenwaarde van het gas los van de fysieke gasstroom verhandeld en gebruikt kan worden. Vertogas is een dochteronderneming van Gasunie en is onafhankelijk en onpartijdig, omdat zij geen belangen heeft ten aanzien van de Groengasproductie en –handel. Het certificatensysteem van Vertogas heeft betrekking op gas uit hernieuwbare bronnen, dus op Hernieuwbaar Gas. Groengas is dus strikt genomen Hernieuwbaar Gas dat op netkwaliteit is gebracht. Dit systeem geldt alleen in Nederland.

Ten behoeve van het Vertogas certificatiesysteem dienen nieuwe Groengas productie-installaties te worden gekeurd door een gecertificeerd keurder Groenggasinstallaties, om daarna periodiek (5-jaarlijks) te worden gecontroleerd. Het doel van de keuring is om aan te tonen dat de productie-installatie toereikend, doeltreffend en doelmatig is om Groengas te produceren. Daarmee wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid van het te certificeren gas gewaarborgd. Een goedgekeurde productie-installatie is een voorwaarde voor de certificatie van Groengas en de subsidieverstrekking.

Bij de keuring van de productie-installatie van Groengas wordt nagegaan of de productie voldoet aan de door Vertogas gestelde eisen. Punten van aandacht tijdens een keuring zijn onder meer:

  • Waar komt de grondstof voor het Groengas vandaan?
  • Wordt het Groengas echt duurzaam geproduceerd?
  • Worden de hoeveelheden en de kwaliteit van het gas op een juiste manier gemeten?
  • Wordt eventueel gebruik van fossiel gas bij de productie en/of opwerking verrekend met de invoeding?
  • Wordt het gas economisch nuttig gebruikt, zodat daarmee het gebruik van fossiel gas wordt vermeden?

Bij het in werking treden van de Ministeriële Regeling Garanties van Oorsprong op 1 januari 2015, is voor Groengas de verantwoordelijkheid voor de vaststelling dat een installatie Groengas produceert, overgedragen van Vertogas aan de netbeheerders van het regionale- en landelijke gastransportnet (RNB / LNB), die zijn verenigd in de brancheorganisatie: Netbeheer Nederland.

Op basis van de Gaswet en de “Regeling Garanties Van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HRR-WKK elektriciteit” (09-02-2016) dient de producent een Verzoek tot Vaststelling (VtV) in bij de netbeheerder van het Regionale- danwel Landelijke Gastransportnet (RNB / LNB). De producent dient, na overleg met de netbeheerder, een aanvraag tot keuring in bij een door hem gekozen gecertificeerd keurder Groengasinstallaties.

Op de website van Netbeheer Nederland staat Energie Consult Holland B.V. vermeld als gecertificeerd keurder Groengasinstallaties (www.netbeheernederland.nl).

Voor meer informatie over het keuren van productie-installaties voor Groengas kunt u contact opnemen met:

Wessel Hendertink
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel): 06-22493729