Garantiemeting

Garantiemetingen worden uitgevoerd om na te gaan of installaties voldoen aan de afgegeven prestatiegaranties en de door het bevoegd gezag gestelde eisen. Het energetisch deel van de garantiemetingen kan door ECH worden uitgevoerd. Indien een meetprogramma uitgebreider is en ook milieumetingen dienen te worden uitgevoerd, zoekt ECH de samenwerking met Tauw Deventer. ECH-TAUW hebben op deze manier al diverse malen de garantiemetingen uitgevoerd bij afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. De combinatie van deze twee bedrijven is een krachtig geheel, waarbij een slagkracht wordt verkregen die binnen Nederland uniek is.
Garantiemetingen worden voorafgegaan door een uitgebreide voorbereiding waarbij van te voren (zelfs al voor opdrachtverlening) tijd en energie wordt gestopt in het vast stellen van de systeemgrenzen en de benodigde meetinrichtingen op de systeemgrens. Dit leidt tot een goede aanbieding, waarbij op voorhand de omvang van het onderzoek duidelijk wordt.
Overigens lijkt het principe van de garantiemeting onder druk te staan. Steeds vaker worden installaties van toeleveranciers overgenomen zonder dat de garantiemetingen worden uitgevoerd of wordt genoegen genomen met een verklaring van de fabrikant betreffende de performance van de installaties. Een afwijking van de specificatie kan op jaarbasis echter een aanzienlijke extra kostenpost opleveren. Deze extra energiekosten komen wel elk jaar terug. Energie Consult Holland B.V. pleit er dan ook voor om de installatieperformance te laten controleren door een onafhankelijke partij.
Garantiemetingen worden onder meer uitgevoerd aan:
• Stoomketelinstallaties
• Koelinstallaties
• Persluchtinstallaties
Voor meer informatie betreffende garantiemetingen kunt u contact opnemen met:
Jetze Rodenhuis
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel): 06-22493728