Waterwet-vergunning

In 2009 is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ingetrokken en opgegaan in de Waterwet. Directe lozingen in het oppervlaktewater en lozingen direct op een zuiveringtechnisch werk zijn in beginsel vergunningplichtig op grond van de Waterwet (artikel 6.2). In een aantal besluiten wordt voor verschillende lozingen de vergunningplicht opgeheven. Dat betreft de volgende directe lozingen:
– de lozingen genoemd in artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit
– lozingen vanuit particuliere huishoudens want die worden geregeld met het Besluit lozing afvalwater huishoudens
– lozingen waar het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij op van toepassing is
– lozingen die geregeld worden met het Besluit glastuinbouw
– lozingen onder het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten
– lozingen die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit
Voor overige directe lozingen is een Watervergunning noodzakelijk. De Wvo-vergunningen die op 22 december 2009 van kracht waren, zijn van rechtswege omgezet in een Watervergunning. Dit geldt niet voor de Wvo-vergunningen voor indirecte lozingen. Deze vergunningen zijn onderdeel gaan uitmaken van de Wet milieubeheervergunning, die met de komst van de Wabo is opgegaan in de omgevingsvergunning (zie milieuvergunningen onder de Wabo).
Energie Consult Holland BV heeft een aantal zeer ervaren medewerkers die graag samen met u de Waterwetvergunning (lees: omgevingsvergunning – lozingendeel) eventueel in combinatie met uw milieuvergunning (lees: omgevingsvergunning – activiteitendeel) willen verzorgen. Voor onze dienstverlening inzake de Waterwetvergunning kunt u contact opnemen met onderstaande adviseurs:
Lieke Koets
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-20595901
Tonny Veldhuis
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-51155361
e-mail: t.veldhuis@energie-consult.nl
Voor meer informatie over de Waterwetvergunning verwijzen wij u naar: