MER-aanmeldingsnotitie

De M.e.r. plicht geldt voor een aantal, veelal grotere, bedrijven op grond van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat bij een aanvraag om een omgevingsvergunning (activiteiten deel) in het kader van de Wabo in ieder geval beoordeeld moet worden of er belangrijke nadelige milieugevolgen zullen ontstaan ten gevolge van de voorgenomen activiteiten. In dat geval geldt direct een m.e.r.-plicht. Het Besluit milieueffectrapportage kent ook een M.e.r.-beoordelingsplicht. Deze is van toepassing op een iets lichtere categorie van bedrijven.
De activiteiten waarvan het niet zeker is of er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden, zijn beschreven in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage. Aan de hand van een m.e.r.-beoordeling wordt bepaald of het bedrijf wel of niet m.e.r.-plichtig is. Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie wordt ook wel aanmeldingsnotitie genoemd. Centraal in de m.e.r.-beoordelingprocedure staat de notitie waarin beschreven staat of er (mogelijk) sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Energie Consult maakt bij het opstellen van de beoordelingsnotitie gebruik van de Handleiding Milieueffectrapportage.
Energie Consult Holland BV heeft een aantal zeer ervaren medewerkers die graag samen met u de Milieu effect rapportage beoordelingsplicht willen verzorgen, eventueel in combinatie met uw aanvraag. Voor onze dienstverlening inzake de Milieueffectrapportage kunt u contact opnemen met onderstaande adviseurs:
Lieke Koets
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-20595901
Tonny Veldhuis
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-51155361
Voor meer informatie over de het Besluit Milieueffectrapportage verwijzen wij u naar: