IPPC toets en de Richtlijn Industriële Emissies (RIE)

De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). Sinds 31 oktober 2007 moeten alle installaties die onder de reikwijdte vallen van de IPPC-richtlijn, voldoen aan deze richtlijn.

Richtlijn Industriële Emissies, de opvolger van de IPPC-richtlijn.
De Richtlijn Industriële Emissies (RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) is op 6 januari 2011 in werking getreden. Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-Richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie. Nederland en de andere lidstaten hebben twee jaar om de Richtlijn Industriële Emissies te implementeren in de nationale wet- en regelgeving. De belangrijkste oude richtlijnen die met de IPPC-richtlijn zijn samengevoegd in de Richtlijn Industriële Emissies, zijn momenteel geïmplementeerd via Bva, Bees A en Oplosmiddelenbesluit

BBT-conclusies is een belangrijk begrip in de Richtlijn Industriële Emissies. Vergunningen van IPPC-(gpbv-)bedrijven moeten binnen vier jaar na de bekendmaking van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van de beteffende IPPC-installatie worden aangepast aan die BBT-conclusies.
In bijlage I van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR) zijn BBT-conclusies aangewezen als BBT-documenten, nu zijn dit de BREFs. Dit vormt het uitgangspunt van het bevoegd gezag bij het opstellen van een milieuvergunning. Bijlage 1 van het MOR bevat een overzicht van de hiervoor bedoelde documenten. Deze documenten waren voorheen opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Energie Consult kan u ondersteunen bij het vaststellen van de door u toegepaste milieubeschermende maatregelen en adviseren in de te nemen maatregelen zodat u voldoet aan de Richtlijn Industriële Emissies met de daarin verplichtgestelde Best Beschikbare Technieken.
In een IPPC-toets stellen wij vast welke BBT-documenten voor uw bedrijf van toepassing zijn, welke maatregelen u al heeft genomen en welke maatregelen u nog moet nemen om er voor te zorgen dat u overeenkomstig de Best Beschikbare Technieken in werking bent. Ook in uw milieuvergunning aanvraag zult u moeten uitgaan van de Best Beschikbare Technieken.

Energie Consult Holland BV heeft een aantal zeer ervaren medewerkers die graag samen met u de IPPC-toets willen verzorgen, eventueel in combinatie met uw aanvraag voor een milieuvergunning. Voor onze dienstverlening inzake de IPPC/RIE-toets kunt u contact opnemen met onderstaande adviseurs:

Lieke Koets
Telefoon (kantoor):     0318-551106
Telefoon (mobiel:        06-20595901
e-mail:                        L.koets@energie-consult.nl

Tonny Veldhuis
Telefoon (kantoor):     0318-551106
Telefoon (mobiel:        06-51155361
e-mail:                        t.veldhuis@energie-consult.nl

Voor meer informatie over de Richtlijn Industriële Emissies verwijzen wij u naar: