Cursus Stoomketelbedrijf (VPS)

De cursus Stoomketelbedrijf is een 3-daagse training van Energie Consult Holland B.V., die opleidt tot gecertificeerd Vakbekwaam Persoon Stoominstallaties (VPS), waarbij de examinering wordt georganiseerd en afgenomen door de Vereniging Stoomplatform, de branchevereniging voor stoom (zie www.stoomplatform.nl)

Met het VPS certificaat wordt voor stoomketelinstallaties aantoonbaar invulling gegeven aan de wettelijke verplichting die werkgevers hebben naar hun werknemers, op grond van de Richtlijn Arbeidsmiddelen (89/391/EEG en 2009/104/EG). In laatstgenoemde Richtlijn staat in artikel 9 (Opleiding van werknemers) het volgende.

De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat:

 • De werknemers die tot taak hebben de arbeidsmiddelen te gebruiken een adequate opleiding ontvangen, onder meer wat betreft de risico’s die dit gebruik eventueel met zich meebrengt.
 • De in artikel 6 (Arbeidsmiddelen met een specifiek gevaar) bedoelde werknemers een adequate specifieke opleiding krijgen.

De cursus Stoomketelbedrijf wordt door Energie Consult Holland B.V. uitsluitend “in company” op de bedrijfslocatie van de cursisten verzorgd. Het streven is om de cursus zoveel  mogelijk specifiek te maken en af te stemmen op de installatie die ter plaatse staat opgesteld. De cursist raakt hierdoor vertrouwd met de eigen installatie en kan na het volgen van de cursus in de praktijk worden getoetst op de eigen installatie.

Het doel van de cursus is, dat de cursist tijdens de training:

 • Inzicht krijgt in het stoomopweksysteem en de werking van de afzonderlijke installatiecomponenten in het ketelhuis.
 • Zelfstandig een controleronde kan lopen in het ketelhuis.
 • De ketelinstallatie op een verantwoorde manier in- en uit bedrijf kan nemen.
 • In geval van storingen aan de ketelinstallatie, deze kan herkennen.
 • In geval van storingen of een calamiteit kan beoordelen hoe te handelen en wie te informeren.

Het theoriedeel van de cursus behandelt de lesstof met de eindtermen uit de basismodule VPS enk de module cilindrische (vlampijp) ketels (VPS module A). De cursus is gericht op de bedrijfsvoering van het ketelhuis.

Na het volgen van de cursus gaat de cursist op voor het VPS theorie-examen. Bij een positief resultaat ontvangt hij/zij een deelcertificaat (theorie basismodule en module A). Vervolgens bestaat er de mogelijkheid om een praktijkexamen af te leggen. Het met goed gevolg afronden van het praktijkexamen resulteert in het volledige VPS-certificaat. Examinering, certificering en registratie verloopt via CBEX B.V.

De volgende onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen, zijn opgenomen in de cursusmap die aan de cursisten wordt verstrekt:

 • Warmteoverdracht en warmtetechnische begrippen.
 • De stoomketel en keteltechnische begrippen.
 • Aardgasverbranding en rendement.
 • De aardgasventilatorbrander.
 • Wet- en regelgeving.
 • Ketelappendages, ketelregelingen, ketelbeveiligingen en keteltoebehoren.
 • Gastoevoer en beveiliging van de aardgasbrander.
 • Stoom- en condensaatsysteem (op hoofdlijnen).
 • Onderhoud, bedrijfsvoering en storingen.
 • Waterbehandeling
 • Veiligheid in het ketelhuis.

Cursusvorm

In company.

Cursusduur

3 dagen.

Cursuslocatie

Op bedrijfslocatie bij de eigen installatie.

Cursuskosten

Op aanvraag (prijs wordt mede bepaald door de reisafstand tot de cursuslocatie en het aantal deelnemers).

Voor meer informatie over de cursus Stoomketelbedrijf kunt u contact opnemen met:

 

Wessel Hendertink
Telefoon (kantoor):    0318-551106
Telefoon (mobiel):      06-22493729
e-mail:                         w.hendertink@energie-consult.nl