Bevi-toets

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn de normen voor de risico’s naar de omgeving van bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft als doel om burgers een minimaal beschermingsniveau te garanderen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. De normen in het Bevi gaan uit van het risico dat het bedrijf kan veroorzaken voor de omgeving, het zogenaamde plaatsgebonden risico (PR). Daarnaast gaat het Bevi in op de kans op een ramp waarbij een groep mensen betrokken is, het groepsrisico (GR).
Risicovolle installaties, zowel bestaande als nieuwe moeten direct voldoen aan de normen van het Bevi. Deze installaties moeten getoetst worden op de risico’s die met de aanwezigheid van die installaties gemoeid is voor kwetsbare opjecten in de directe omgeving (plaatsgebonden risico).
Het PR en het GR van een inrichting kan op twee manieren worden vastgesteld. Bij de zogenaamde categoriale inrichtingen kan in de meeste gevallen het risico worden bepaald aan de hand van een afstandentabel. Deze is vastgelegd in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Een toets volgens Revi wordt vastgelegd in een rapport.
Voor niet-categoriale bedrijven wordt veelal een kwantitatieve risico-analyse (QRA) opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van het rekenprogramma Safeti. Energie Consult Holland BV gebruikt hiervoor de meest recente versie van Safeti.
Energie Consult Holland BV heeft een aantal zeer ervaren medewerkers die graag voor u de Bevi-toets uitwerken en/of een kwantitatieve risico-analyse uitvoeren eventueel in combinatie met uw aanvraag voor een omgevingsvergunning (activiteiten deel). Voor onze dienstverlening inzake de Bevi-toets en QRA kunt u contact opnemen met onderstaande adviseurs:
Lieke Koets
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-20595901
Tonny Veldhuis
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-51155361
Voor meer informatie over het Besluit externe veiligheid inrichtingen verwijzen wij u naar: